โพสวันที่ : 25 ต.ค. 2561 ( ผู้เข้าชม : 601 ครั้ง )
ประมวลภาพ : โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เพื่อฝึกให้เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในด้านจิตอาสา
บริการวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น

สถานที่ : วิทยาลัยการอาชีพละงู