ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ผู้เข้าชม : 13384

วิทยาลัยการการอาชีพละงู มีระบบการจัดการศึกษา โดยได้จัดการเรียนการสอน 4  หลักสูตรคือ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปกติ 2 ปี รับผู้จบ ปวช. และ ม.6
3. 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรทวิภาคี 2 ปี รับผู้จบ ปวช. และ ม.6
4. 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 75 ชม. ถึง 225 ชั่วโมง สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยรับผู้จบ ป.6 ขึ้นไป

สาขาวิชาที่เปิดสอน
   1. 
ระบบปกติ
      
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอน  7  สาขาวิชา คือ

              1. ช่างยนต์

                        -  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

                        -  สาขาวิชา      ช่างยนต์

                        -  สาขางาน      ยานยนต์

              2. ช่างไฟฟ้า

                        -  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

                        -  สาขาวิชา      งานไฟฟ้ากำลัง

                        -  สาขางาน      ไฟฟ้ากำลัง

              3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

                        -  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

                        -  สาขาวิชา      ช่างอิเล็กทรอนิกส์

                        -  สาขางาน      อิเล็กทรอนิกส์

              4. ช่างเชื่อม

                        -  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

                        -  สาขาวิชา     ช่างเชื่อมโลหะ

                        -  สาขางาน     งานผลิตภัณฑ์

              5. การบัญชี

                        -  ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม

                        -  สาขาวิชา      การบัญชี

                        -  สาขางาน      การบัญชี

              6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                        -  ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม

                        -  สาขาวิชา      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                        -  สาขางาน      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

              7. การท่องเที่ยว

                        -  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

                        -  สาขาวิชา      การท่องเที่ยว

                        -  สาขางาน      การท่องเที่ยว
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ

              1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                        -  ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ

                        -  สาขาวิชา      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                        -  สาขางาน      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ

              1. ช่างยนต์

                        -  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

                        -  สาขาวิชา      เทคนิคเครื่องกล

                        -  สาขางาน      เทคนิคยานยนต์

              2.  ไฟฟ้ากำลัง

                        -  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

                        -  สาขาวิชา      ไฟฟ้า

                        -  สาขางาน      ไฟฟ้ากำลัง

              3. อิเล็กทรอนิกส์

                        -  ประเภทวิชา  อุตสาหกรรม

                        -  สาขาวิชา      อิเล็กทรอนิกส์

                        -  สาขางาน      อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

              4. การบัญชี

                        -  ประเภทวิชา  บริหารธุรกิจ

                        -  สาขาวิชา      การบัญชี

                        -  สาขางาน      การบัญชี

        3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไป โดยใช้เวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่เกิน 225 ชั่วโมง เปิดสอนในประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม
แผนกช่างยนต์
1. ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีนเล็ก
2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล
3. การขับรถยนต์

แผนกบัญชี
การบัญชีเบื้องต้น 1

แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
2. โปรแกรม Ms-Word

แผนกท่องเที่ยว
1. การผูกผ้าในงานพิธีการต่างๆ
2. 
มัคคุเทศอาสา
3. การจับจีบผ้าระบายตกแต่งโต๊ะ

แผนกไฟฟ้า   
การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ฯลฯ

(อ้างอิง : แผนปฏิบัติการ 2561)