ผู้เข้าประเมินแล้ว : 21495 คน

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของการให้บริการระบบเครือข่าย
เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัยของระบบ และการให้บริการ
ของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพละงู
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานการให้บริการระบบเครือข่าย เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล  ความปลอดภัยของระบบ  และการให้บริการ ของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมต่อไป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
      ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบเครือข่าย เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัยของระบบ  และการให้บริการ
      ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ : ชาย หญิง
ผู้รับบริการ : ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
                   ลูกจ้างประจำ นักเรียน-นักศึกษา บุคคลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

ดีมาก (5)

ดี (4)

ปานกลาง (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

1. ด้านงานบริการระบบเครือข่าย (Network -- LAN & Wireless)

         

1.1 ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง

1.2 ความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

1.3 ความทันสมัยของระบบเครือข่าย

1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน

2. ด้านงานเว็บไซต์ (http://www.lc.ac.th)

         

2.1 เนื้อหาเว็บไซต์ มีประโยชน์ และสืบค้นข้อมูลได้เป็นอย่างดี

2.2 เว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใช้งาน

2.3 เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

2.4 การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม

2.5 ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)

2.6 ภาพประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจ

3. ด้านระบบฐานข้อมูล (Database)

         

3.1 ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน

3.2 ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก

3.3 ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดแทนระบบงานเดิม

3.4 การจัดรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม

4. ด้านความปลอดภัยของระบบ (Security)

4.1 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
(Virus, ความเสียหายจากระบบไฟฟ้า)

4.2 ความปลอดภัยของข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่

4.3 ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่ท่านใช้งานอยู่

4.4 ความปลอดภัยของฐานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่าน

4.5 การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยและประโยชน์

5. ด้านการให้บริการ (Service)

5.1 การให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

5.2 การให้บริการในส่วนของการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

5.3 การให้บริการในส่วนของระบบฐานข้อมูล

5.4 การให้บริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์

5.5 ความมีจิตใจในการให้บริการ (Service Mind)

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ